Tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny VONINAHITR’ANDRIAMANITRA. JAONA 11:40

           MANDEHA AMIN’NY FINOANA

Tian’Andriamanitra ny hampiseho ny voninahiny aminao  ry havana. Ny zavatra tsara indrindra no tiany atao aminao satria sady tsara Izy no mpanao ny tsara ihany koa. Ny maminy indrindra dia  ny hahafantaranao mandrakariva ny heriny sy ny fahefany ary ny fitiavany. Tiany ho fantatrao fa misy Izy, mahery Izy, mahay manao ny zavatra rehetra Izy, Imahagaga no anarany… hainy atao ny manafaka izay olana heverinao fa saro-bahana indrindra, hainy atao ny manangana anao indray ao anatin’ny fahafatesana . Mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra Tompon’ny zavatra rehetra Andriamanitra, Mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra…. Moa misy zava-mahagaga izay tsy hain’i Jehovah Andriamanitra va?

RAHA MILA VAVAKA MANOKANA IANAO ANTSOY PASTEUR THIERRY 0623143447 VONONA NY HIVAVAKA HO ANAO IZY SY NY MPIARA MIASA REHETRA